فرم ثبت نام

مشخصات فردی
لطفا نام خود را بر اساس اطلاعات مندرج در کارت ملی به صورت فارسی وارد نمایید.
لطفا نام خانوادگی خود را بر اساس اطلاعات مندرج در کارت ملی به صورت فارسی وارد نمایید.
لطفا نام پدر خود را بر اساس اطلاعات مندرج در کارت ملی به صورت فارسی وارد نمایید.
لطفا شغل فعلی خود را حداکثر در 200 کاراکتر درج نمایید. (برای مثال: دانشجو، بیکار، مدرس و ...)
تاریخ تولد
لطفا ماه سال تولد خود را بر اساس اطلاعات مندرج در کارت ملی انتخاب نمایید.
لطفا ماه تاریخ تولد خود را بر اساس اطلاعات مندرج در کارت ملی انتخاب نمایید.
لطفا روز تاریخ تولد خود را بر اساس اطلاعات مندرج در کارت ملی انتخاب نمایید.
لطفا وضعیت تاهل کنونی خود را انتخاب نمایید.
لطفا جنسیت خود را انتخاب نمایید.
لطفا کد ملی خود را به دقت و بدون خط فاصله به صورت 10 رقم عددی وارد نمایید.
لطفا وضعیت نظام وظیفه خود را از بین گزینه های موجود انتخاب نمایید.
لطفا وضعیت معافیت خود را انتخاب نمایید.
لطفا نوع معافیت خود را انتخاب نمایید. (برای مثال گزینه کفالت، گزینه های معافیت کفالت پدر، مادر و سایر موارد را در بر می گیرد)
لطفا پیش شماره تلفن محل سکونت خود را وارد نمایید. (برای مثال برای داوطلبین تهرانی: 021)
لطفا شماره تلفن ثابت خود را بدون پیش شماره وارد نمایید. (برای مثال: 87654321)
لطفا شماره تلفن همراه (موبایل) خود را بدون 0 ابتدایی وارد نمایید. (برای مثال: 9129876543)
لطفا کد شهر محل سکونت را از اینجا استخراج نمایید.
لطفا کد شهر محل کار را از اینجا استخراج نمایید.در صورت عدم اشتغال یا اشتغال در شهر محل سکونت، کد شهر محل سکونت خود را عینا وارد نمایید.
سابقه ایثارگری و بسیجی
خود شخص یا بستگان درجه یک داوطلب شامل: پدر، مادر، همسر (در صورت عدم وجود سابقه ایثارگری و بسیجی پر نمودن این بخش الزامی نمی باشد.)
لطفا نسبت شهید والا مقام را با خود اشاره نمایید. برای مثال اگر پدر شما شهید شده اند گزینه "پدر" را انتخاب نمایید.
لطفا نسبت آزاده سرافراز را با خود اشاره نمایید. برای مثال اگر پدر شما آزاده اند گزینه "پدر" را انتخاب نمایید.
لطفا نسبت جانباز سرافراز را با خود اشاره نمایید. برای مثال اگر پدر شما جانبازند گزینه "پدر" را انتخاب نمایید.
درصد
لطفا درصد جانبازی را به صورت عددی اشاره نمایید. (برای مثال: 20)
عضویت در بسیج
لطفا نوع عضویت خود را در بسیج مشخص نمایید. هر دو گزینه قابل انتخاب میباشند. (برای مثال: اگر عضو عادی و فعال بسیج بوده اید گزینه های عادی و فعال به صورت همزمان انتخاب نمایید)
ماه
تعداد ماه عضویت عادی خود را در بسیج درج نمایید. (برای مثال: اگر یک سال و نیم در بسیج به صورت عضو عادی شرکت کرده اید عدد 18 را وارد نمایید.)
ماه
تعداد ماه عضویت فعال خود را در بسیج درج نمایید. (برای مثال: اگر دو سال و نیم در بسیج به صورت عضو فعال شرکت کرده اید عدد 30 را وارد نمایید.)
وضعیت تحصیلی
لطفا مقطع تحصیلی خود را انتخاب نمایید.
لطفا مقطع تحصیلی خود را انتخاب نمایید.
لطفا کد دانشگاه را از اینجا استخراج نمایید. در صورت نبود دانشگاه شهر خود، از نوع دانشگاه و شهر مرکز استان خود، کد دانشگاه "سایر" را انتخاب نمایید.
لطفا رشته تحصیلی مقطع کاردانی خود را انتخاب نمایید.
لطفا رشته تحصیلی مقطع کارشناسی خود را انتخاب نمایید.
لطفا رشته تحصیلی مقطع کارشناسی خود را انتخاب نمایید.
لطفا رشته تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد خود را انتخاب نمایید.
لطفا رشته تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد خود را انتخاب نمایید.
لطفا رشته تحصیلی مقطع پزشکی عمومی خود را انتخاب نمایید.
لطفا رشته تحصیلی مقطع پزشکی عمومی خود را انتخاب نمایید.
لطفا رشته تحصیلی پزشکتخصصی خود را انتخاب نمایید.
لطفا رشته تحصیلی پزشکی تخصص خود را انتخاب نمایید.
لطفا رشته تحصیلی پزشکتخصصی خود را انتخاب نمایید.
لطفا رشته تحصیلی پزشکی فوق تخصص خود را انتخاب نمایید.
تاریخ فارغ التحصیلی
توجه! داوطلبین دانشجویی که تاریخ فراغت از تحصیل آنها حداکثر تا بهمن ماه 1393 میباشند میتوانند گزینه مورد نظر را انتخاب نمایند. هر گونه درخواست استخدامی که تاریخ فارغ التحصیلی آن بعد از بهمن ماه 1393 باشد از سیستم حذف خواهد شد.
لطفا سال تاریخ فارغ التحصیلی خود را بر اساس اطلاعات صحیح انتخاب نمایید. (حداکثر بهمن 1393)
لطفا ماه تاریخ فارغ التحصیلی خود را بر اساس اطلاعات صحیح انتخاب نمایید. (حداکثر بهمن 1393)
لطفا روز تاریخ فارغ التحصیلی خود را بر اساس اطلاعات صحیح انتخاب نمایید.
معدل
شرط معدل عمومی برای داوطلبین به جز استثناهای زیر، عدد 14 و بالاتر میباشد.
لطفا با توجه به توضیحات بالا شرائط خود را انتخاب نمایید.
توجه! لطفا معدل خود را تا دو رقم اعشار درج نمایید. (برای مثال: 19.00 یا 16.32) شرط معدل عمومی برای داوطلبین عادی، عدد 14 و بالاتر میباشد.
توجه! لطفا معدل خود را تا دو رقم اعشار درج نمایید. (برای مثال: 19.00 یا 16.32) شرط معدل عمومی برای داوطلبین دارای نسبت با شهید (خانواده شهدا)، یا نسبت با آزاده (خانواده آزادگان) یا نسبت با جانبازان دارای درصد جانبازی بالای 25 درصد ، عدد 12 و بالاتر میباشد.
توجه! لطفا معدل خود را تا دو رقم اعشار درج نمایید. (برای مثال: 19.00 یا 16.32) شرط معدل عمومی برای داوطلبین فارغ التحصیل از دانشگاههای اشاره شده فوق ، عدد 13 و بالاتر میباشد.
شرایط و قوانین

اینجانب بدینوسیله متعهد میشوم که مندرجات فرم فوق را با توجه به مطالب درج شده در مدارک رسمی جمهوری اسلامی ایران (مانند کارت ملی، شناسنامه و ...) پر نموده ام و عواقب حقوقی و قضایی ناشی از عدم صحت اطلاعات مندرج فوق را می پذیرم.